Resolusjoner til generalforsamlingen

Her er resolusjonene som har kommet inn til generalforsamlingen!

 1. Nei til helgdagsskole.
 2. Øk bunnfradraget på trinn 1 og trinn 2
 3. Reverser endringen i økt grunnpensjon for gifte/samboende pensjonister
 4. Skjenketider døgnet rundt.
 5. Bedre dyrevelferd på pelsdyrgårder.
 6. La yrkesfagelever ta førerkortet i skoletiden
 7. Næringspolitikk for fremtiden.
 8. En ny pølselov
 9. En målrettet avgiftspolitikk for flere null- og lavutslippsbiler
 10. HV må styrkes for å trygge Norge.
 11. Privatøkonomi i skolen.
 12. Statlig finansiert lønn til kantineansatte.
 13. Naturvern til havs

 

1. Nei til heldagsskole

Av: Henriette Tømte Kjønnøy

De siste årene har flere politiske partier tatt til orde for å innføre heldagsskole i Norge. Formålet er at elevene skal tilbringe flere timer på skolen slik at man kan fjerne skolefritidsordningen og lekser. Flere har argumentert med at en heldagsskole vil gjøre hverdagen enklere for foreldrene, og at foreldrenes evne til å bistå i leksearbeid ikke skal få betydning for elevenes resultater.

Sør-Trøndelag Unge Høyre mener at innholdet i skolen er viktigere enn timeantallet. Målet må være at de timene som elevene tilbringer på skolen gir kunnskap og faglig utbytte. Allerede i dag er kvaliteten på undervisningen for dårlig mange steder, og da bør ikke skoledagen utvides ytterligere. Det er også viktig at elevene får tilstrekkelig med fritid ved siden av skolegangen. Mange elever har høyt fravær, og stadig flere foreldre vil ta barna sine ut av skolen for å få tid til ferie- og fritidsaktiviteter. Da er ikke løsningen å innføre flere skoletimer. Det er også en negativ utvikling at skolen får stadig flere arbeidsoppgaver, og at foreldre fritas for mer ansvar i barnas oppvekst og oppdragelse. Sør-Trøndelag Unge Høyre mener at foreldrene har hovedansvaret for å gi barna en god oppdragelse og oppvekst, og at skolen skal være et sted elevene får faglig utbytte. Derfor vil Sør-Trøndelag Unge Høyre ikke utvide skoledagen i antall timer.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Øke kvaliteten på undervisningen fremfor å sette inn flere undervisningstimer, og si nei til innføring av heldagsskole.

 

2. Øk bunnfradraget på trinn 1 og trinn 2

Av: Christoffer Hægeland Larsen

Norge er et av verdens rikeste land. Likevel har vi for mange som fortsatt sliter i det nedre sjiktet av økonomien.

Innslagspunktet på bunnfradrag trinn 1 og 2, ligger i dag henholdsvis på kr 159800,- og kr 224900,-. Ved å øke bunnfradraget på disse trinnene vil de fattigste i landet kunne oppleve en stor forskjell i hverdagsøkonomien.

En økning av bunnfradraget vil kunne gi mye til de familiene med aller minst. Den nominelle skatteletten vil gi en story betydning for disse personene. Dette kan sørge for at en familie nå kan dra på ferie om sommeren, eller gå på kino og bowling et par ganger ekstra i måneden.

Sør-Trøndelag Unge Høyre ønsker et Norge der alle skal ha muligheter. Ved å øke bunnfradraget sørger vi for at folk flest får en litt lettere hverdag, uten for store økonomiske konsekvenser for landet som helhet.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Øke innslagspunktet for bunnfradrag trinn 1 med 10 %
 • Øke innslagspunktet for bunnfradrag trinn 2 med 5 %

 

3. Reverser endringen i økt grunnpensjon for gifte/samboende pensjonister

Av: Christoffer Hægeland Larsen

Fra 1. september i år økte regjeringen grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 85 % til 90 %. At den rikeste gruppen i Norge skal få kr 8000,- mer å rutte med, når så mange andre grupper i samfunnet sliter økonomisk, stiller Sør-Trøndelag Unge Høyre seg uforstående til.

At landets rikeste pensjonister får mer strikte økonomiske tider, er dårlig prioritering. Sammenlignet med for eksempel enslige alderspensjonister, har denne gruppen en betydelig høyere gjennomsnittsformue. En reversering av denne endringen vil føre til at vi kan prioritere pengene til de som trenger det aller mest, for eksempel gjennom en økning av bunnfradrag.

Sør-Trøndelag Unge Høyre ønsker ikke at en gruppe som allerede står meget godt økonomisk stilt skal få enda mer, mens de med minst blir nedprioritert i budsjettene. Ved å reversere endringer i økt grunnpensjon for gifte/samboende pensjonister, vil vi kunne sørge for en mer rettferdig økonomisk fordeling av midler.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Reversere ordningen i økt grunnpensjon for gifte og samboende pensjonister tilbake til 85 %

 

4. Skjenketider døgnet rundt

Av: Henriette Tømte Kjønnøy

I dag har utesteder bare anledning til å holde åpent til kl. 02.00. Dette medfører en stengning av hele byens utesteder på det nevnte tidspunkt. Sør-Trøndelag Unge Høyre ser problematisk på konsekvensene dette fører til. At byens festdeltakere samles i store mengder utenfor utesteder og i taxikøer på samme tidspunkt, fører til mer vold og en mer utrygg by ifølge statistikkene. Et eksempel på en by som har ubegrensede skjenketider, er Berlin. Her holder mange utesteder åpent slik som de selv ønsker. Samtidig scorer Berlin svært lavt hva gjelder vold på nattestid sammenlignet med andre europeiske storbyer. Ved å liberalisere utsteders åpningstider vil man ikke bare få bukt med mye av kriminaliteten som finner sted i Trondheim på natten, men også gi enkeltmennesket større frihet.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Fjerne begrensninger på utesteders skjenketider

 

5. Bedre dyrevelferd på pelsdyrgårder

Av: Henriette Tømte Kjønnøy

Pelsdyroppdrett betyr at pelsdyr som mink og rev holdes i bur for å avle frem pels som siden kan selges. Pelsdyrnæringen i Norge består i dag av ca. 300 pelsgårder som omsatte for 450 millioner norske kroner i 2012. Næringen får årlig subsidiert ca. 39 millioner norske kroner.

Dyrene drettes i nettingbur som settes i rekker. Et typisk minkbur er på ca. ¼ kvadratmeter, og inneholder en liten kasse, halm og en leke. I disse burene lever det to mink. Et vanlig revebur er på ca. 0,8 kvadratmeter. I disse burene lever det en min, og buret inneholder en hylle og en leke. I disse burene lever pelsdyrene til de avlives med strøm.

Rovdyr, som rev og mink, har et iboende behov for å realisere instinktene sine. Med instinkter menes medfødte egenskaper som jaktinstinkt, behovet til å grave, svømme, klatre mv. Rovdyrene får ikke muligheten til å realisere disse instinktene i burene som pelsdyrnæringen i dag benytter seg av. Det er rett og slett urimelig at rovdyr aldri skal få lov til å berøre bakken.

I 2003 fikk næringen en frist på ti år for å sikre tamme dyr, i tillegg til å sørge for at driftssystemene skulle stimulere til naturlig adferd. I 2012 konkluderte Universitetet for miljø- og biovitenskap med at kun 40 prosent av revene og 37 prosent av minkene bestod tamhetstestene. Mattilsynet påpekte at utplukket av tillitsfulle avlsdyr var for lite vektlagt.

Alt i alt har vi vanskeligheter med å se at pelsdyrproduksjon er etisk forsvarlig, og at det er mulig å sikre produksjon med tilfredsstillende dyrevelferd. Bransjen har heller ikke nådd fristen som ble satt for dem. Derfor ønsker Sør-Trøndelag Unge Høyre at pelsdyrnæringen avvikles over tid.

I dag er pelsdyroppdrett forbudt i Østerrike og Storbritannia. Kroatia, Sveits og Nederland har vedtatt en utfasing av næringen, og flere lang har forbud mot oppdrett av enkelte dyrearter.

Allikevel må det nevnes at dagens pelsdyrbønder driver en lovlig næring i Norge. Som alle andre skal disse møtes med respekt og faglig argumentasjon. Ingen er tjent med useriøse og grove personkarakteristikker i en debatt som både angår fremtiden til en rekke menneskers levebrød og dyrevelferd. At enkelte pelsdyrbønder nå kvier seg for å sende ungene på skolen, av frykt for mobbing, og at vi har hørt eksempler på trusler, er en uakseptabel situasjon som vi på det sterkeste tar avstand fra.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Fjerne subsidiene til pelsdyrnæringen
 • Over tid heve krav til dyrevelferd
 • At dyr i fangenskap skal ha mulighet til å leve ut sine instinkter
 • I samarbeid med pelsdyrlaget avvikle næringen over tid.

 

6. La yrkesfagelever ta førerkortet i skoletiden

Av: Arbeidsutvalget

Fraværsgrensen har allerede hatt sin effekt på oppmøte i skolen. Klasserommene er fulle, og fraværet lavt. Likevel opplever mange det et problem at de ikke får muligheten til å ta kjøretimer og oppkjøring i skoletiden.

I mange yrker er det nødvendig med førerkort. Hjemmesykepleieren er avhengig av bil for å komme seg rundt for å besøke pasienter. For rørleggere, blikkenslagere og snekkere er det også avgjørende at man har lappen. Sør-Trøndelag Unge Høyre mener at kjøreopplæring i hovedsak ikke er skolen sin oppgave, men for elever som går yrkesfag kan dette være avgjørende for om man får lærlingplass eller ikke.

Samtidig vet man at vi trenger yrkesfagarbeidere i fremtiden. Og vi vet at alt for få velger yrkesfag i dag. Det er viktig at vi gjør yrkesfag mest mulig attraktivt, slik at enda fler velger den veien inn i yrkeslivet fremfor akademia.

Sør-Trøndelag Unge Høyre ønsker å åpne for at man på enkelte yrkesfaglige linjer skal ha mulighet til å ta lappen. Dette vil fungere som et valgfag i løpet av det ene semesteret man har gjennom VGS. Vi ønsker også at staten skal gå aktivt inn å finansiere 50% av lappen til disse elevene, slik at vi sørger for attraktive yrkesfaglinjer hvor elevene får mulighet til skaffe seg førerkort som i mange yrker er helt nødvendig.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Gi elever på relevante yrkesfagslinjer muligheten til å ta lappen i skoletiden.
 • Statsfinansiere førerkortet for elevene på disse linjene med 50%.

 

7. Næringspolitikk for fremtiden

Av: Marie Husby Valland

Det norske samfunnet er i en stor omstillingsfase, der mange arbeidsplasser vil forsvinne eller endres. Dette betyr at mange ungdommer kommer til å jobbe i helt nye næringer og andre vil ha nye type jobber i eksisterende næringer. For at disse næringene skal kunne videreutvikles eller etableres, må vi legge et godt grunnlag, og gi de midlene som trengs for at entreprenører skal kunne starte opp nye bedrifter.

Mye av fremtiden vår ligger mest sannsynlig i havrommet og fornybar energi. Her er det store muligheter, og det forskes daglig på hvordan vi kan utnytte naturressursene våre i fremtiden.

Samtidig er ikke dagens velferdssamfunn bærekraftig, og hver dag bruker samfunnet opp penger som skulle ha sikret dagens ungdom et velferdssamfunn i fremtiden. Sør-Trøndelag Unge Høyre mener at for sikre morgendagens velferdsstat, må Unge Høyre utvikle en god og fremtidsrettet næringspolitikk.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • At Unge Høyre skal markere seg og utviklere tydeligere næringspolitikk.
 • At bevilgningene til forskning på marin- og havbruksteknologi skal økes betraktelig.
 • At regjeringens satsningsområder for arbeidslivet i større grad skal rettes inn mot havrommet og fornybar energi.

 

8. En ny pølselov

Av: Johannes Kirksæther

Ny forskning viser at kjøtt kan være like skadelig for kroppen som tobakk. Og verstingen: Pølser. Vi må være på saken. Derfor vil denne resolusjonen fremme et forslag om ny pølse lov.

Jeg forventer ikke at forslaget skal være populært, men vi må aldri glemme at pølser fører til enorme utgifter for samfunnet, for familier og for enkeltindivider.

Den nye pølseloven vil innføre omfattende og nødvendige restriksjoner både for kjøp, salg og bruk av pølser:

 1. Det er forbudt å selge eller overlate pølser, herunder pølseimitasjoner, pølsesurrogater og pølseutstyr, til personer under 18 år.
 2. Alle former for reklame for pølser er forbudt. Det er også forbudt å ha synlig oppstilling av pølser på utsalgssteder.
 3. Det er forbudt å selge mindre enn 20 pølser. Store middagspølser kan selges enkeltvis, men da med advarsel på hver pølse.
 4. Det blir forbudt å spise pølse på alle offentlige kontorer, på kollektivtransport, idrettsarrangement, konserter og på alle utesteder. Også inngangspartiene skal være pølsefrie.
 5. Med unntak av offshore-installasjoner og institusjoner med spesielle sikkerhetsbehov, er det forbudt å opprette pølserom for ansatte. Ved flyplasser kan pølser først spises når man er ute av terminalbygget.
 6. Bruk av elektroniske pølser omfattes ikke av pølseloven.

Sør Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Innføre en omfattende pølselov for og sikre norske borgere sin helse og privatøkonomi

 

9. En målrettet avgiftspolitikk for flere null- og lavutslippsbiler

Av: Christoffer Hægeland Larsen

Elbil-fordelene har tjent Norge godt. En vellykket skatte- og avgiftspolitikk har bidratt til 3 å gjøre bilparken mer klimavennlig. Formålet med bilpolitikken må være å fase ut biler 4 som går på fossilt drivstoff, samt å bygge ut et marked for lav- og nullutslippsbiler.

Dagens støtteordninger, gjennom blant annet fritak fra engangsavgift og moms, innebærer i praksis at en forbruker får mer støtte jo dyrere og større bil vedkommende kjøper. Elbil- politikkens formål er ikke å gi mest mulig støtte til de som har råd til de dyreste bilene, men å gjøre bilparken mer klimavennlig. Sør-Trøndelag Unge Høyre ønsker en omlegging av avgiftsfordelene, slik at de blir mer treffsikre og økonomisk bærekraftige.

I Tyskland er det vedtatt å innføre en engangsstøtte på 4000 euro for elbil (der halvparten finansieres av staten og halvparten av bilprodusentene) og 3000 euro for hybridbiler. I Frankrike tilbyr staten 10 000 euro til dem som bytter inn en eldre diesel-bil med elbil. Sør-Trøndelag Unge Høyre mener at liknende modeller bør innføres i Norge.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • At avgiftsfordelene på elbil skal holdes uendret ut 2017
 • At elbil-fritak fra engangsavgift og moms bør opphøre med virkning fra 2018
 • Fra 2018 innføre en ny engangsstøtte for kjøp av lav- og nullutslippsbiler, etter modell fra Tyskland eller Frankrike.

 

10. HV må styrkes for å trygge Norge

Av: Johannes Kirksæther

Ved en eventuell Invasjon av Norge så er vi avhengige av at NATO kommer oss til unnsetning i en slik situasjon. Har NATO med USA i spissen tilstrekkelig handlingskraft der alle midler tas i bruk for å tvinge en okkupant ut? Heimevernet har en sentral rolle ved en slik situasjon. HV skal kunne beskytte de viktigste strategiske stedene rundt om i landet i 3 måneder slik at NATO får etablert seg. Sikring av kritisk infrastruktur og territorielt forsvar under krise og krig er HVs oppdrag.  Skal det oppdraget løses må HV tilføres midler og kapasiteter for å løse dette.

HV er delt inn i en innsatsstyrke (I) og forsterkningsstyrke(F). Styrken er relativt godt trent med ca. 21 treningsdøgn i året. Denne styrken produserer også soldater til INTOPS (Internasjonale Operasjoner). F styrken trener en uke, 5dager for soldater, 7 dager for befal, annethvert år. Dette er for lite.  I tillegg er utstyret både I og F besitter for dårlig, I mangler for eksempel våpensystemer til å bekjempe luft og sjø – makt.

HV har sin store styrke i lokal kunnskap. Sentralisert ledelse vil være ute av stand til å lede en innsats ved krise og krig innen et så stort landområde. Ledelsen må være tett på slik det er i dag. Konsekvensen av sentralisering er lange kommandokjeder på utdatert sambandsmateriell dette kan medføre dårligere evne til forsvar av Norge.

Sør Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Bevilge mer midler til mer trening av soldater i F styrken
 • Bevilge mer midler til investering av våpensystemer og utstyr til heimevernet for å bekjempe luft, sjø og panser kapasitet.
 • Styrke av kommandoledd (sambandsmidler) (kommando – kontroll)
 • Gjenopprette HV 016

 

11. Privatøkonomi i skolen

Av: Johannes Kirksæther

Grunnlaget for gode økonomiske holdninger legges i tidlig alder, og barn påvirkes av foreldrenes økonomiske tankesett. Barn som bruker sparebøsse og som får ukepenger, sparer mer som voksne. Undervisning i skolen vil underbygge samtaler om økonomi i hjemmet, og eventuelt kompensere for manglende fokus. Dette vil gi barn en bedre start, og grunnleggende økonomisk innsikt, samt en mulighet til sosial mobilitet.

Over 23.000 unge under 24 år allerede har betalingsanmerkninger. Tar vi med aldersgruppen opp til 40, er tallet 109.000. Betalingsanmerkninger er en dårlig start på voksenlivet.

Skolen har i oppgave å forberede elevene på livet som kommer senere. Det innebærer blant annet at de også må lære om grunnleggende økonomiske spørsmål. Derfor må vi må gjøre alt vi kan for å stoppe rekrutteringen til luksusfellen. Vi ser at noen har mye kredittkortgjeld og lite kunnskap om privat økonomi, og Sør-Trøndelag Unge Høyre mener derfor bør det gjøres obligatorisk i pensum for både barne- og ungdomsskoler, og også som et valgfag på videregående.

Sør Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Innføre privat økonomi som et pensumfag i grunnskolen
 • Innføre privat økonomi som et valgfag i videregående skole

 

12. Statlig finansiert lønn til kantineansatte

Av: Ola Gimse Estenstad

På videregående skoler får ikke kantineansatte lønn av fylke eller staten. Den lønnen som kantinearbeiderne får, kommer fra overskuddet kantinen får ved salg. Siden de må dekke lønnen med hva de får inn, må de ha høye priser og usunt utvalg.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil at elever på videregående skoler skal ta så sunne valg som mulig. Derfor må man gjennom statelig finansiering, sette av lønn til kantineansatte i fylkesbudsjettene.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • At kantineansatte skal få sin lønn gjennom statsbudsjettet

 

13. Naturvern til havs

Av: Henriette Tømte Kjønnøy

Vern i Norge har frem til nå først og fremst handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Forvaltningen av hav og vassdrag skal være helhetlig, økosystembasert og kunnskapsbasert.

Det må gis beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge som inkluderer opprettelse av nasjonalparker til havs. Fritidsaktiviteter og yrkesfiske vil fortsatt være tillatt. Sør-Trøndelag Unge Høyre vil prioritere gyte- og oppvekstmiljøer for fisk og marine ressurser fremfor olje og gass i forvaltningen av norske havområder.

Rømt oppdrettslaks er en trussel mot ville laksestammer. I tillegg kan fiskeoppdrett medføre utfordringer med parasitter, sykdommer og lus for villfisk. Sør-Trøndelag Unge Høyre vil sette strenge krav til oppdrettsnæringen slik at lus, rømming og næringslekkasje til naturlige økosystemer begrenses.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Opprette flere nasjonalparker og verneområder til havs.
 • Utvide naturmangfoldlovens virkeområde for marine verneområder til også å gjelde i de norske 200-milssonene.
 • Innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting, utenfor Lofoten og Vesterålen, på Mørefeltene og Tromsøflaket, og i kystnære havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark.
 • Tilbakeføre grensen for nærhet til kyst for petroleumsvirksomhet til 50 km.
 • Ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet.
 • Styrke oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasiteten og overvåking av kystmiljøet.
 • Intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev, og utarbeide en strategi for å redusere konflikten mellom fiskeri og vern av korallrev.
 • Sikre vekst i den nordatlantiske villaksstammen.
 • Innføre et strengt regelverk for hvor mye oppdrett et fjordøkosystem kan tåle.
 • Trappe opp innsatsen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
 • Innføre midlertidig reduksjon i fiskekvotene for bestander som ligger betydelig under historiske nivåer med sikte på større, bærekraftig uttak i fremtiden.
 • Forby fangst av visse arter eller med visse redskaper i avgrensende områder dersom det er nødvendig for å opprettholde bærekraftig fiskebestander.
 • Fjerne forbudet for bruk av vannscootere i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tillatt.
 • Kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene.
 • Trappe opp satsingen på havforskning.
 • Gi tilskudd for å utvikle et alternativ til blyline som kan brukes i fiskerinæringen.
 • Utarbeide en plan for nasjonale torskefjorder på linje med nasjonale laksefjorder.
 • Ha strengere krav til gjødsling ved elver og vassdrag.
Reklamer

Generalforsamling 2016

Enda et år er gått, og lørdag 1. oktober braker det løs med Sør-Trøndelag Unge Høyres generalforsamling!

På generalforsamlingen vedtar vi hva som skal være fylkesforeningens offisielle politikk og vi velger det styret som skal lede foreningen det neste året.
I tillegg blir det spennende foredrag og skoleringer!

HVOR
Generalforsamlingen vil finne sted på NTNU Gløshaugen, i auditorium H1 i Hovedbygget. Tar du buss er det nr 5 og 22 som går forbi. Sliter du med å finne frem? Kontakt Henriette på 98451218 eller Martin på 41764900.

POLITIKK 
Har du et forslag til hva Sør-Trøndelag Unge Høyre bør mene? Send ditt innspill til sor-trondelag@ungehoyre.no

VERV
Fristen for å søke styreverv er 15. september, klokken 23.59. For å søke sender du et motivasjonsbrev til runepresthus@gmail.com. Intervjuene holdes 17. og 18. September.

Alle betalende medlemmer i Sør-Trøndelag Unge Høyre har møterett, stemmerett, talerett og forslagsrett på generalforsamlingen. Andre kan få observatørstatus.

Skal du være med på middagen på Lian Restaurant på kvelden, blir det en egenandel på 300 kroner. Husk å meld fra om allergi. Det er begrenset med plasser på middagen, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding.

NB: Husk å betale kontingenten din! Alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år senest tre uker før generalforsamlingen har stemmerett . Dette betyr at du må betale kontingenten din senest lørdag 10. september! Du betaler ved å sende SMS: Send UH + fullt navn til 2160. Det koster kroner 100,-.

Arbeidstiltak for unge funksjons- og utviklingshemmede i VGS

 

Som ungt menneske med en funksjonhemming er overgangen fra skole til arbeid en større utfordring, mange blir kastet rett inn i NAV og blir en kasteball i NAV-systemet. Et system som ofte er overbelastet og ikke alltid er den beste veien ut i jobb.

Det finnes en ordning der U/F får arbeidsutprøving i videregående, da særlig i offentlige arbeidstiltak. Her i Fossesenteret og VIA-senteret. Men det bør også i større grad prøves ut private bedrifter f.eks IT-bedrifter søker i særlig grad mennesker med Autistiske diagnoser. Mange med autisme er flinke innenfor IT og matematiske fag og brukes av flere bedrifter

Trondheimsområdet har vi flere blant annet for å kvalitetssikre IT-systemer. Unge funksjonshemmede bør sees på som en ubrukt ressurs for samfunnet, med bare ørlite tilrettelegging kan denne ubrukte ressursgruppen yte like bra som den ”vanlige” arbeidstakeren. Og flere private bedrifter ønsker å ansette funksjons- og utviklingshemmede. Men de mangler informasjon. Dette kan både offentlig og privat sektor gjøre noe med.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Stimulere til økt samarbeid mellom videregående skoler og bedrifter for å etablere flere arbeidsprøveordninger for unge funksjonshemmede.
 • Øke den generelle kompetansen på funksjonshemminger blant saksbehandlere i NAV slik at de stiller sterkere for å sikre god overgang fra VGS til Arbeid for U/F.
 • Etablere et kompetanse- og kunnskapsfora for arbeidsgivere, slik at de kan innhente kunnskap om og for å tilrettelegge for å ansette U/F (Bidragsytere her er Fellesforbund/Organisasjoner/Helsefaglig Personell etc/Brukere selv).

Støtt ordningen med bruk av sosiale entreprenører!

Sosialt entreprenørskap handler om å ta i bruk nye løsninger på samfunnsmessige- og sosiale problemer. Sør-Trøndelag Unge Høyre ønsker å støtte opp om bruken av sosialt entreprenørskap, og bedre betingelsene i denne sektoren.

Gjennom kunnskap basert på erfaring, praktiske erfaringer, og ikke minst utvidede nettverk kan bruken av sosiale entreprenører være med på bekjempe fattigdom, sosial eksklusjon, og være med på å løse mange andre oppgaver som staten ikke selv klarer å løse tilfredsstillende.

Sosialt entreprenørskap er ikke bare med på å bekjempe de nevne problemene, det stimulerer og fremmer også innovasjon, kreativitet, nye idéer og bedre forretningsmodeller. Dette vil være med på å skape nye arbeidsplasser, gi oss et mangfold av solide fagmiljøer og gode leverandører for å styrke velferden i Norge.

Regjeringen bevilget i 2016, 13,5 millioner kroner til en ordning som skal være med på styrke de nevnte oppgavene. Sør-Trøndelag Unge Høyre ønsker å støtte opp om ordningen, og bygge videre på den for å utvikle nye ideer og bedre løsninger på oppgaver som det ikke nødvendigvis er gitt at staten skal løse selv.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Støtte opp av bruken av sosialt entreprenørskap i samfunnet
 • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen jevnlig etter behov de kommende årene

Forbedring av kontantstøtten

Kontantstøtten ble innført i 1998. I dag er det en skattefri kontantytelse som gis til foreldre med barn i alderen mellom 13 og 23 måneder, som ikke eller bare delvis benytter barnehage med statlig driftstilskudd.

Ideen bak kontantstøtten er at den skal bidra til å gi foreldre frihet i valget mellom at mor/far skal kunne ha muligheten til å være hjemme med barnet eller om det skal gå i barnehage.

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • Kontantstøtten bør være behovsprøvd og måles etter foreldre/foresattes inntekt.
 • Hver enkelt kommune bør ha ansvaret for kontantstøtten, noe som fører til at det blir krav om at barnet må ha fast bosted i kommunen og ikke kun på grunn av norsk statsborgerskap.

Begrensning i budsjettunderskuddet

I 2001 innførte Norge handlingsregelen for bruk av midler i statens pensjonsfond utland (SPU). Denne regelen sier at man ikke skal kunne bruke mer enn 4% av verdien til SPU, som er tilsvarende den forventede realavkastningen til fondet, på lang sikt. Poenget med regelen var å få en gradvis innfasing av oljepengene i norsk økonomi (produktivitetsargumentet), og å sikre at fondet skulle kunne bli benyttet med like stor andel hvert år i uoverskuelig fremtid (spareargumentet).

Da handlingsregelen ble innført i 2001 var oljepengeandelen ca 5% av sum utgifter på statsbudsjettet. For budsjettet 2014 er andelen ca 9%. På grunn av en gigantisk vekst i overføringene til SPU har norske politikere fått et enormt handlingsrom. Det man ser er at oljefondet har vokst i fra handlingsregelen og at man ikke er i stand til å begrense bruken på egenhånd. Vår oljerikdom er gradvis på vei til å bli en oljeavhengighet. Dette er et problem vi er nødt til å adressere raskt. Jo lengre vi utsetter handling, jo vanskeligere blir omstillingen som unektelig vil måtte komme.

I 1970 var 2 av 10 over 66 år, i 2060 vil 4 av 10 være over 66 år. Basert på hvordan vi har organisert velferdsstaten i dag, vil dette demografiske skiftet føre med seg enorme pensjonskostnader. På samme tid vil oljeinntekten bli gradvis mindre. Finansdepartementet og SSB har beregnet at de nesten vil være helt borte i 2060. Sør-Trøndelag Unge Høyre mener ikke det er en aktuell løsning å øke oljepengebruken for å møte disse forpliktelsene. En slik løsning er ikke bærekraftig, og vil gjøre mer skade enn godt på det norske samfunnet.

I dag ligger antall timeverk per innbygger i underkant av 800 timer per år. I 2060 er tallet beregnet til å være nede i 650 timer. I fremtiden forventer man altså at nordmenn kommer til å jobbe mindre, samtidig som oljeinntektene våre forsvinner. Ved lavere produktivitet kan vi ikke opprettholde samme kostnadsnivå som i dag, dermed må det settes inn en begrensning slik at ikke differansen blir fylt med kortsiktige og enkle løsninger som oljepengene er.

Store budsjettunderskudd er skadelig for den norske økonomien. Det skaper en usunn kultur blant politikere der man ikke trenger å prioritere.  Den enorme tilgangen på penger gjør også at nødvendige reformer blir utsatt til fordel for kortsiktig komforthensyn, samt at diskusjonen rundt hvilke oppgaver det offentlig egentlig skal bruke tid og penger på uteblir.

Historien har vist oss at ingenting varer evig. Norges oljerikdom er nok intet unntak. Petroleumsformuen vår er bare 4% av vår samlede nasjonalformue, mens nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats er 81%. I et generasjonsperspektiv er det altså mye mer fornuftig å legge vår egen arbeidsinnsats til grunn for å opprettholde og utvikle det norske samfunn.

Norge har siden 2001 fått et stadig større innslag av oljepenger i sin økonomi. Det årlige budsjettunderskuddet er blitt faretruende stort og er ikke sunt for norsk økonomi. Denne trenden liker Sør-Trøndelag Unge Høyre veldig dårlig, spesielt når man setter det opp mot store kostnadsforpliktelser og lavere produktivitet i fremtiden. I et generasjonsperspektiv er vår arbeidsinnsats viktigere enn oljepengene, dette bør også reflekteres i statsbudsjettet og debatten i det offentlige rom.

 

Sør-Trøndelag Unge Høyre vil:

 • At det strukturelle oljekorrigerte underskuddet ikke kan overstige 5% av SUM utgifter i statsbudsjettet.